September

 

 

2022

 

 

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

2

3

 

 

 

 

Shane Keller

6 day Straits

Shane Keller

Tec/Rec

Shane Keller

Straits

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Cedarville dive

4 open spots

Davey Bones

Straits

Davey Bones

Straits

4 day

11

12

13

14

15

16

17

Davey Bones

Straits

 

 

 

 

Not Available

Not Available

18

19

20

21

22

23

24

Not Available

 

 

 

 

 

 

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

Blue Open

Red - Booked